Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV060
Archiefcategorie1.1 algemeen plaatselijk bestuur
ArchieftitelArchief van het Dorpsbestuur van Hilversum
PlaatsHilversum
Datering(1424) 1766-1850
Omvang12 m
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
InventarisInventaris van het archief van het dorpsbestuur van Hilversum, 1424-1850.

 •  Toelichting op de herziening van de inventaris
  • Het archief berust momenteel in de bewaarplaats van het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek te Hilversum, waarheen het werd overgebracht in december 1984 vanuit het raadhuis van Hilversum.
   ij de verhuizing bleek dat de wijze waarop het archief was verpakt en tot dan toe in de archiefstellingen was geborgen meer schade dan bescherming teweeg bracht. De afzonderlijke inventarisnummers, in de vorm van boeken dan wel omslagen, waren alleen beschermd door kaft of portefeuille. Doordat het archief, wegens plaatsgebrek, op de planken was gepropt, waren alle portefeuilles en kaften kromgetrokken en hadden de stukken nogal wat schade geleden. Bovendien waren verschillende stukken los in omslagen op de planken gezet en daardoor tussen de pakken zoekgeraakt.
   Reden genoeg om tot het opnieuw verpakken van het archief over te gaan en tegelijkertijd het archief aan de hand van de bestaande inventaris van C.L. Heek uit 1937 op compleetheid te controleren. Bij deze controle werd inventarisnummer 14 niet aangetroffen.
   De inventaris zelf is per beschrijving gecontroleerd op juistheid en compleetheid. Data, redactie en serie-aanduidingen werden gewijzigd of toegevoegd. Aan de nummering werd niets gewijzigd behalve in hoofdstuk XXV Militaire zaken. Wel werd voor de series een dubbele nummering gehanteerd zodat nu duidelijk is in welke omslagen welke jaren te vinden zijn. Bijvoorbeeld bij inv.nr. 6/1-95 Ingekomen stukken.
   De hoofdstukken-indeling is grotendeels gelijk gebleven, alleen daar waar samenvoeging duidelijkheid verschafte zijn enkele afzonderlijke hoofdstukken opgeheven.
   Bij de inventarisatie door de heer Heek in 1930 werden verschillende archiefbestanddelen buiten de inventaris gehouden, o.a. de militie- en schutterijregisters. Tevens werd nagelaten om de andere archieven van de gemeente die gelijktijdig waren ontstaan in een verzamelinventaris op te nemen. Het gaat hier om het schutterij-archief en het archief van de begraafplaats 'Gedenkt te Sterven'.
   Aangezien werd gekozen voor het op zo kort mogelijke termijn opnieuw verpakken van het archief, om dit weer zo snel mogelijk voor publiek toegankelijk te maken, is besloten om op dit moment niet tot algehele herinventarisatie over te gaan.

   C.M. Abrahamse, juli 1987
 •  Hele toegang