Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSSAN067
Archiefcategorie2.7 instellingen op politieke en ideële grondslag
ArchieftitelNederlandse Christelijke Vrouwenbond (NCVB), afdeling Naarden-Bussum
Plaats Bussum
Dateringc1929 - c2003
Omvang0.5 m
Statusinventaris
Overige opmerkingenIs overgegaan in de Passage, Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging Bussum.
ArchiefdienstGemeentearchief Gooise Meren en Huizen
InventarisInventaris. Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond (NCVB), afdeling Naarden-Bussum, 1929-2003

 •  Inleiding archief Nederlandse Christelijke Vrouwenbond (NCVB)
  • Archieftitel: Nederlandse Christelijke Vrouwenbond (NCVB) afdeling Naarden-Bussum

   Plaats: Bussum

   Datering:1929-2003

   Omvang: 0,5 m

   Openbaarheid: Het archief is grotendeels openbaar. Er kunnen persoonsgegevens in voor komen waarop een openbaarheidsbeperking rust.

    

   1 Samenvatting van de inhoud;

   De afdeling van de NCVB Gooi-Noord is opgericht in Bussum in 1922. In 1956 werd de afdeling Bussum-Zuid opgericht tijdens de ‘splitsingsvergadering’, omdat het aantal inwoners in Bussum Zuid toenam. Gezamenlijke vergaderingen vonden incidenteel plaats. In 1963 werd een NCVB-afdeling in Naarden opgericht en werd er plaatselijk veel meegewerkt in de Vrouwenraad.

   Toen in 1986 de afdeling Bussum-Zuid 30 jaar bestond ging het samen met Bussum-Centrum dat toen haar 65e lustrum vierde.

   Het archief omvat notulen van 1956-2001, correspondentie uit de periode 1969-2002, en jaarverslagen van 1974-2001. Beperkt toegankelijk zijn adreslijsten van bestuursleden.

    

   2 Taal; Alle stukken zijn in het Nederlands geschreven of getypt.

    

   3 Geschiedenis van de archiefvormer:

   De landelijke NCVB is opgericht in 1919 in Amsterdam. Deze landelijke organisatie is opgedeeld in gewesten, die weer onderverdeeld zijn in rayons en afdelingen. Het doel van de NVCB is voorlichting geven betreffende maatschappelijke, culturele, emancipatoire en politieke vraagstukken. Grondslag van de NCVB is: ‘Christus’ Koningschap moet alom worden erkend en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken in het licht van Gods woord moet worden gezocht’.

   De NCVB was actief betrokken bij de oprichting van de Nederlandse Vrouwenraad en hadden vertegenwoordigers in de provinciale en plaatselijke raden. Jaarlijks vonden er landelijke acties plaats ten behoeve van een landelijk of buitenlands project, gericht op hulp aan vrouwen. Vrouwen moeten namelijk meer op de hoogte zijn van diverse onderwerpen, zoals huisvesting, werk, onderwijs, en haar ‘koninkrijk’: het gezin, zodat zij hun kinderen kunnen opvoeden en een klankbord kunnen zijn voor hun echtgenoten. Enkele bijzondere onderwerpen die behandeld werden betroffen; salariëring van moeders bij geboorte en opvoeding van kinderen zowel voor gehuwde als ongehuwde moeders en informatie over het risico van ontwapening.

   In een uitgave van de NCVB in 1927 staat een onderbouwing van de oprichting, ten tijde van de invoering van het Algemeen Kiesrecht. De NCVB werd geadviseerd zich aan te sluiten bij kiesverenigingen, maar de bond was niet opgericht als politiek lichaam. Ze wenste een band te stimuleren tussen christenvrouwen die elkaar steunen ongeacht politieke en kerkelijke schotten. Vooraanstaande christelijke mannen getuigden frequent dat aan de vrouwenbeweging zowel een verkeerde als een goede kant zat. De bond was niet tegen samenwerking met mannen, in het bestuur waren zij namelijk ook vertegenwoordigd.

   De afdeling van de NCVB Gooi-Noord is opgericht in Bussum in 1922. In 1956 werd de afdeling Bussum-Zuid opgericht tijdens de ‘splitsingsvergadering’, omdat het aantal inwoners in Bussum Zuid toenam. Gezamenlijke vergaderingen vonden incidenteel plaats. Toen in 1986 de afdeling Bussum-Zuid 30 jaar bestond ging het samen met Bussum-Centrum dat toen haar 65e lustrum vierde. Al in september 1986 vond de laatste gezamenlijke vergadering plaats omdat zich onvoldoende bestuursleden aanmeldden om 2 afdelingen te besturen en vanwege afnemend ledental, waarna de NCVB is overgegaan in de Passage, ofwel de Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging.

   In 1963 werd een NCVB-afdeling in Naarden opgericht en werd er plaatselijk veel meegewerkt in de Vrouwenraad. Er werd hulp geboden aan leden rond 1940 in de vorm van het verstrekken van levensmiddelen, wol, en betalingen van huur en gas, zoals staat genoteerd in het kasboek Crisiszorg. In de kas zat fl 280,31 en inkomsten werden verworven door verlotingen en giften. Hulp kon bestaan uit hulp aan huis, vruchtmanden, cadeaus bij huwelijken, bijdragen bij ziekte, eieren, bloemen en een ‘krans als hulde aan onze bevrijders’. Bij de viering van de bevrijding was er ‘electrische verlichting’!

   Het NCVB had daarnaast een hulpfonds, het Albronda van der Nagelfonds. Dat fonds is opgericht in 1953 om overlevenden van de watersnoodramp financieel bij te kunnen staan. De contributie van de NCVB bedroeg jaarlijks fl. 2,25, waarvan fl. 0,25 cent in het hulpfonds werd gestoken. Het Pakistan project in 1992 kreeg middelen uit de ‘lief en leed’ inzameling. Het project liep van 1995 t/m 1997 en was gericht op het versterken van de economische en sociale zelfstandigheid van meisjes en vrouwen in Irian Jaya.

   De opheffing van de NCVB/De Passage te Bussum vond plaats in 2002 omdat leden zich niet beschikbaar wilden stellen als lid van het bestuur. Tevens was het aantal leden in de loop van de jaren achteruit gegaan.

    

   4 Geschiedenis van de ordening en beschrijving.

   Vrijwilliger H.H.J. van Zwet- de Savornin Lohman heeft het archief in 2019 bewerkt onder begeleiding van een archiefmedewerker. Er bestond een ordening in het archief.

    

 •  Hele toegang