Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV270
Archiefcategorie1.2.4 openbare werken en ruimtelijke ordening
1.2.4 openbare werken en ruimtelijke ordening
1.2.4 openbare werken en ruimtelijke ordening
1.2.4 openbare werken en ruimtelijke ordening
ArchieftitelArchief van de Technische Dienst voor het bouw- en woningtoezicht en de gemeentewerken in de gemeenten Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg
PlaatsAnkeveen
Datering1952-1967
Omvang0.65 m
Statusinventaris
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
InventarisInventaris van het archief van de Technische Dienst voor het bouw- en woningtoezicht en de gemeentewerken in de gemeenten Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg, 1952-1967.

 •  Geschiedenis van de organisatie
  • Geschiedenis van de organisatie

   De gemeenschappelijke regeling voor het bouw- en woningtoezicht van deze gemeenten heeft een lange aanloop gehad. Vanaf 1939 werd al gekeken of er meer samenwerking tussen de gemeenten mogelijk was. Naar aanleiding van de Wet gemeenschappelijke regelingen 1950, gaf Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in 1951 opdracht te onderzoeken op welke terreinen Kortenhoef, ’s-Graveland en Ankeveen zouden kunnen gaan samenwerken. Het Bouw- en woningtoezicht was een van die terreinen. Als vierde partner werd Nederhorst den Berg al genoemd, maar dat werd te grootschalig en te duur bevonden. (SAGV052+429)  In 1952 nam Nederhorst den Berg echter het initiatief tot deze gemeenschappelijke regeling na ontslag van de gemeentearchitect. (SAGV031+4007

   Doel

   Gemeenschappelijk zorg dragen voor het toezicht op de gemeentewerken en technische dienst zoals voorgeschreven in de Woningwet. 

   Taakstelling

   Een commissie uit de colleges van burgemeester en wethouders van de vier gemeenten voerde de directie van de dienst. Daarnaast adviseerde de commissie de gemeenten. Voor het uitoefenen van hun taak stelde zij een gemeentearchitect en ambtenaren aan voor een termijn van 6 jaar. Er werd minstens éénmaal per jaar vergaderd.

   Werkzaamheden van de Technische Dienst

   De Technische Dienst hield zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van woningbouwprojecten. Ook hadden zij een dienstverlenende taak voor gemeenten en publiek in de vorm van onderhoudswerkzaamheden aan woningen en gebouwen en reparaties aan wegen. Dit kon in opdracht gaan en zij organiseerden hiervoor ook spreekuren.

   De Commissie

   Leden van de commissie waren de colleges van burgemeester en de wethouders van de aangesloten gemeenten, met tenminste één wethouder uit elke gemeente, ondersteund door de secretaris-penningmeester. De voorzitter en ondervoorzitter werden uit het midden van de commissie benoemd. In 1955 stelde de commissie een zogenaamde Kleine Commissie in ter assistentie van het hoofd van de technische dienst. De commissie zorgde ervoor dat de voortgang van de plannen en en het bepalen van de urgentie van de verschillende plannen soepel verliep.

   Medewerkers van de Technische Dienst

   Naast het Hoofd van de Technische Dienst, waren er een Gemeentearchitect en een aantal technische  ambtenaren, opzichters en tekenaars in dienst.

   Middelen

   De commissie ontving per jaar een voorschot dat door de deelnemende gemeenten betaald. De begroting werd gecontroleerd door de Gedeputeerde Staten.

   Locatie

   De commissie was formeel gevestigd in de gemeente ’s-Graveland (notulen 5 februari 1952). Op 29 mei 1952 werd toch besloten de dienst te vestigen in Nederhorst den Berg, tot 1954, toen verhuisde de dienst naar Kortenhoef. (SAGV270+12) De dienst kampte al snel met ruimtegebrek. Er werd een directiekeet als noodkantoor ingericht totdat de Technische Dienst in 1959 verhuisde naar de bovenverdieping van het gemeentehuis van ’s-Graveland, tot de opheffing van de dienst in 1968.

   Opheffing

   In 1966 zijn de gemeenten Kortenhoef, Ankeveen en ‘s- Graveland samengevoegd tot een nieuwe gemeente 's-Graveland. In 1967 is een liquidatieplan opgesteld omdat de gemeenschappelijke regeling  van het bouw- en woningtoezicht per 1 januari 1968 opgeheven zou worden. Het personeel is herplaatst bij de gemeenten Nederhorst den Berg en ’s-Graveland. Het gemeentebestuur van ’s-Graveland nam het personeel over waar de gemeente Nederhorst geen plaats voor had. De twee gemeenten hebben na de liquidatie van de dienst ieder hun eigen dienst opgericht. (SAGV270 +2)

 •  Geschiedenis van het archief(beheer)
  • Geschiedenis van het archief

   Het archief bestond bij aanvang van inventarisatie uit twee delen. In het liquidatieplan van 1967 stond dat het archief van de commissie onder het beheer van het gemeentebestuur Nederhorst den Berg zou komen. 'Het archief van de technische dienst komt te berusten bij het gemeentebestuur 's-Graveland, met dien verstande dat de bescheiden, welke specifiek op Nederhorst den Berg betrekking hebben, aan dat gemeentebestuur worden overgedragen. De dossiers van de personeelsleden bij de gemeente ’s-Graveland in dienst treden worden overgedragen aan die Gemeente. Het gemeentebestuur dat het archief onder zijn berusting heeft zal op verzoek het andere gemeentebestuur inzage aan hem dienen te geven.' (SAGV270+2)

    Het archief van de Commissie voormalig SAGV133.2 was beschreven voor de overbrenging naar het Streekarchief, het archief van de Technische Dienst niet. Dit onbeschreven deel is afzonderlijk overgedragen bij de archieven van Ankeveen en was op onderwerp geordend en gedeeltelijk gecodeerd. De codes die zijn aangetroffen zijn VI-C-12 Correspondentie bestuur, VI-C-19 Deklaraties aan gemeenten, VI-C-19.1 Honorarium regeling en VI-C-15 Personeel. Voorbeelden van onderwerpen waarop geordend was, zijn bijvoorbeeld, meubilair en organisatie.

 •  Verantwoording van de inventarisatie
  • Verantwoording van de inventarisatie

   Omdat de archieven beiden zijn overgedragen aan het Streekarchief en ze gevormd zijn door dezelfde dienst is besloten de archieven weer samen te voegen onder de titel SAGV270.

   De dossiers die in het voormalige deelarchief SAGV133.2 waren opgenomen hebben nieuwe nummers gekregen.Het onbeschreven deel is bewerkt.
   Het archief is ontdaan van nietjes en plastic. De stukken zijn omgepakt in zuurvrij materiaal.  Een deel van het archief is na selectie vernietigd. Dit ging vooral om personeelsdossiers en stukken die al in het archief SAGV270 of archieven van het gemeentebestuur van de plaatsen Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef of Nederhorst den Berg aanwezig waren. Deze stukken zijn vernietigd op basis van de vastgestelde Verenigingslijst van 1983.

   De vernietigde personeelsdossiers zijn opgenomen in de inventaris onder blanco nummers.

   Tijdens de bewerking zijn stukken aangetroffen die behoren bij het archief van de Stichts-Ankveensse polder 1813-1979, betreffende vergunning kabellegging en het plaatsen van een wegwijzer, 1937-1940. Deze stukken zijn nagezonden aan het Historisch Archief Waterschap Amstel,Gooi en Vecht waar dit archief per ingang van 1 juli 2005 berust.

   Het archief was bij aanvang van de inventarisatie 1m. De omvang van het archief komt na samenvoeging, vernietiging en vervreemding op 0,75m.

 •  Aanwijzingen voor de gebruiker
  • Aanwijzingen voor de gebruiker

   Het archief is volledig openbaar. De stukken zijn in goede dus toegankelijke staat. Het archief kan worden geciteerd als volgt:

   SAGV270 Archief van de Technische Dienst voor het bouw- en woningtoezicht en de gemeentewerken in de gemeenten Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg 1952-1967

   Of verkort: SAGV270, met daarbij de relevante plaatsingsnummers.

 •  Hele toegang