Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSSAN180
Archiefcategorie1.1 algemeen plaatselijk bestuur
ArchieftitelArchieven van de gemeente Bussum
PlaatsBussum
Datering1990-1999
Omvang41 m
ArchiefdienstGemeentearchief Gooise Meren en Huizen
InventarisInventaris. Archieven van de gemeente Bussum, 1990-1999.

 •  A. Korte geschiedenis van de gemeente Bussum
  • Inwoners:

   • Tussen 1990 en 1999 heeft Bussum een stabiel inwonertal van 31000 inwoners. Over 10 jaar gemeten is het inwonertal met slechts 700 afgenomen in 2000

    

   Geschiedenis van de gemeente  in de jaren 1990-1999

   In deze periode zijn enkele belangrijke feiten te noemen:

   • De gemeentelijke organisatie krijgt te maken met forse bezuinigingen onder de noemer “Buigen om Bussum”. Deze bezuinigingen werken door in alle sectoren van de gemeentelijke organisatie en in de gemeente zelf. .
   • De organisatiestructuur wordt aangepast. Zie het kopje hieronder.
   • In 1992 bestond Bussum 175 jaar. Dit werd groots gevierd met een feestweek, symposium en er werd een boek uitgegeven.
   • In 1993 ging de Politie over van de gemeente naar de Regio Gooi en Vechtstreek
   • In 1994 gaat de gemeente meedoen met de landelijke actie “Tankslag”. In de jaren vanaf 1993 worden veel ondergrondse brandstoftanks via deze actie gelokaliseerd en in veel gevallen onschadelijk gemaakt. Deze actie kreeg in de jaren daarna ook een vervolg.
   • Naast het verwijderen van brandstoftanks zijn er ook andere grotere projecten geweest waarbij veel aandacht was voor milieuaspecten. Dit behelsde veel onderzoek en handhaving, maar ook sanering van (delen van) terreinen. Voorbeelden hiervan zijn de cacaofabriek van Bensdorp en sanering van het terrein van het voormalig Majella ziekenhuis.
   • Er wordt in de jaren ‘90 ook aandacht besteed aan stadsvernieuwing, zoals bijvoorbeeld in het centrumgebied.
   • Medio 1997-1999 werd ook gedacht over de aanleg van een ondergrondse spoorlijn. Diverse gemeenten met Bussum als voortrekker hebben uitgebreid onderzoek laten doen naar de mogelijkheden, maar dit is niet verder van de grond gekomen

    

   Organisatie van het bestuur en de administratie

   • Het gemeentebestuur bestond in de periode 1990-1999 uit de gemeenteraad en de daaruit benoemde commissies en het college van burgemeester en wethouders
   • In maart 1989 veranderde de organisatie van de gemeente. In de jaren ‘90 bestond de administratieve organisatie uit drie (zorg)sectoren, te weten Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (ROV), Gemeentewerken (GW) en Welzijn (WZ) De sectordirecteuren vormen samen met de Gemeentesecretaris het Managementteam (Directieteam)
   • Ter ondersteuning van het bestuur en de sectoren zijn drie centrale afdelingen gevormd: Aan het hoofd van de centrale afdelingen staat de gemeentesecretaris. De 3 centrale afdelingen zijn: Algemene- en Burgerzaken (ABZ), Financiën en Administratie (FA), Personeel en Organisatie (PO). De taken van de Centrale afdelingen zijn enerzijds ondersteuning van het bestuur; anderzijds ondersteuning van de sectoren en de centrale afdelingen zelf
   • De centrale afdelingen zijn weer onderverdeeld in Bureaus

    

   Huisvesting

   • Het gemeentebestuur en de gemeentelijke functionarissen, gehuisvest en werkzaam in het raadhuis en diverse andere gemeentelijke gebouwen. De neerslag van de handelingen van het ambtelijk apparaat over de periode 1990-1999is in de hiernavolgende inventaris van het (secretarie)archief terug te vinden
 •  B. Geschiedenis van het archief
  • Archiefordening

   De stukken werden voorzien van een decimale classificatie welke geënt is op de classificatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De archiefstukken worden zaaksgewijs in dossiermappen opgeborgen. De ordening van de classificatiecodes is weergegeven in een archiefschema.

    

   De basisgedachte van de zaaksgewijze ordening is dat de ordening van de stukken zodanig dient te zijn, dat de op één zaak betrekking hebbende stukken ook in het archief bijeen gehouden worden. Niet altijd zal er echter sprake zijn van een zaak; ook losse stukken komen voor. Dergelijke stukken dienen dan naar het onderwerp, het object of de persoon waarop ze betrekking hebben, bij elkaar te blijven. Het geheel van deze op bovenvermelde wijze in mappen bij elkaar gehouden stukken (eenheden) wordt vervolgens geplaatst in een door het registratuurplan aangegeven systematische volgorde. De volgorde van de onderwerpen is vastgelegd in een stelsel van decimale codegetallen, die ook worden gebruikt om kortweg de onderwerpen aan te duiden. Het archiefschema maakt een strenge scheiding tussen onderwerpen betreffende het organisme en het personeel en die betreffende de taken, waarvoor die orgaan zich gesteld zien.

    

   Archiefzorg (geschiedenis van het archief)

   Het archief werd tussen 1990-1999 gevormd en bijgehouden door bureau D&I (Documentaire Informatievoorziening). Het archief was gehuisvest in het gemeentehuis aan de Brinklaan. Het gehele te bewerken archief bevond zich bij aanvang van de inventarisatiewerkzaamheden in de gemeentelijke archiefruimte in de kelder van het verder totaal verbouwde gemeentehuis van de gemeente Gooise Meren aan de Brinklaan.

    

 •  C. Verantwoording van de inventarisatie
  • Per 1-1-2016 is een fusie tot stand gekomen tussen de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. Samen vormen zij vanaf die datum de gemeente Gooise Meren. De archieven van de 3 voormalige gemeenten zijn bijeengebracht in de kelder van het gemeentehuis van de gemeente Gooise Meren in Bussum en voor een deel overgebracht naar het gemeentearchief in Naarden.

    

   In het voorjaar van  2018 is DOCFactory ingeschakeld voor het bewerken van het al ten dele bewerkte archief van Bussum 1990-1999 dat conform de eisen van de Archiefwet dient te worden overgedragen aan het gemeentearchief in Naarden.

   In mei 2018 troffen de 2 medewerkers van DOCFactory het volgende aan:

    

   Archiefschema:

   • Een archiefschema dat zó diep gelaagd was dat in overleg met de archiefinspecteur een nieuw archiefschema is opgesteld dat overzichtelijker is.

    

   Bewerking:

   • Bij aanvang van de werkzaamheden was er al een bewerkt en geïnventariseerd gedeelte van 26 meter archiefstukken Bussum 1990-1999. Dit deel was ook materieel verzorgd en verpakt in zuurvrije dossiermappen en dozen. Daarnaast waren van dit deel ook beschrijvingen gemaakt in een op te stellen concept inventaris.  Bij een steekproef binnen dit al bewerkte deel bleek dat er te weinig materiaal verwijderd was, zodat begonnen is met de herbewerking van deze 26 meter.
   • Daarnaast zijn nog 35 meter archiefstukken bewerkt en geselecteerd aan de hand van de "Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen” uit 1996 en de “Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven” uit 1983.

   Het te bewaren deel is beschreven in de concept inventaris welke volgens een vaststaand format is gevuld zodat dit rechtstreeks kan worden geïmporteerd naar Atlantis, het archiefsysteem van het gemeentearchief in Naarden.

   • Tijdens de bewerking is 28m1 archiefmateriaal ter vernietiging opzij gezet. Het betreft stukken van tijdelijk belang en uitvoerende aard. Deze te vernietigen stukken zijn beschreven in het Excelbestand Vernietigingslijst V2019 en na overleg met team Documentaire Informatie Voorziening is besloten deze lijst samen te voegen met de al bestaande vernietigingslijst 2019 welke al eerder gevormd is binnen de gemeente Bussum door team Documentaire Informatie Voorziening.
   • Tijdens de bewerking bleek dat in het verleden dossiers niet juist waren geplaatst. In het blok 1990-1999 bleek dat een aantal meters dossiers in andere blokken thuishoorden die alsnog daar geplaatst zijn.
   • Bij controle van de dossiers uit de blokken 2000-2009 en 2010-2019 bleek dat daarin 12 meter uitgehaald en bekeken moest worden en (bij blijk van verkeerde plaatsing)  bewerkt moest worden voor het blok 1990-1999.
   • Er waren nog 16 meter aan diverse losse stukken te selecteren en te bewerken. Dit betrof constructietekeningen, bestemmingsplannen, begraafplaatsadministratie en de Brandweer. Veel daarvan bleek dubbel te zijn en kan worden vernietigd in 2019 of later.
   • Verder waren er nog 10 meter milieudossiers in hangmappen die geschoond moesten worden. Ongeveer 2/3 daarvan kon worden vernietigd terwijl de rest is opgenomen in de inventaris
   • In het gemeentearchief waren nog 1,5 meter ingebonden raadsnotulen en –voorstellen. Deze zijn overgebracht naar Bussum om opgenomen te worden in de inventaris.

    

   Inventaris

   • In de inventaris zijn geen bouwdossiers opgenomen aangezien deze al eerder gedigitaliseerd zijn en de papieren bestanden zijn overgebracht naar het gemeentearchief in Naarden. Daarnaast zijn ook geen stukken aanwezig betreffende de burgerlijke stand en Kadaster.
   • Het archief is afgesloten in het jaar 1999 om te voldoen aan de eis van de Archiefwet om archiefbescheiden na twintig jaar over te brengen naar de archiefbewaarplaats en daar automatisch openbaar zijn en voor eenieder kosteloos te raadplegen zijn
   • In de inventaris zijn door de strengere selectie en doordat een klein deel archief al eerder was overgebracht naar Naarden (archief Buijs) lege plekken ontstaan. Deze nummers zijn hergebruikt en daarmee opgevuld in de inventaris.
   • Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat. In enkele gevallen zijn door de medewerkers van DOCFactory voorstellen gedaan voor beperking in de openbaarheid vanwege privacy. Deze voorstellen zijn vermeld in de inventaris in de kolom “beperking openbaarheid” en betreft de inventarisnummers 25 en 790
   • Over het algemeen zijn de rubrieken chronologisch in tijd geordend. Er zijn enkele rubrieken die echter alfabetisch op straatnaam zijn geordend. Dat zijn de Milieu- en Hinderwetvergunningen en -meldingen, de bodemonderzoeken en de saneringsonderzoeken.

    

    

   Eindresultaat

   • Het archief bevat geschreven, getypte en gedrukte documenten  in de Nederlandse taal. Incidenteel stukken geschreven in een andere West-Europese taal
   • Daarnaast zijn aangetroffen tekeningen, foto’s, diskettes en een videoband. Alle omslagen zijn ontdaan van plastic onderdelen, ontijzerd, verpakt in zuurvrije omslagen en geborgen in standaard zuurvrije archiefdozen. Er is één buitenformaat aanwezig, betreffende een inleiding met legenda als reliëfkaart van de gemeente Bussum in braille.
   • Het over te dragen archief omvat 41,5 m1, met 1807 inventarisnummers
   • Na bewerking van alle bestanden is 31 meter te vernietigen.

    

   Enkele cijfers: (afgerond)

   Bewerkt:

   25 meter losse stukken van diverse afdelingen                            25m1

   26 meter blauwe dozen opnieuw bewerkt                                     26m1

   35 meter te bewerken dozen                                                         35m1

   1 meter ingebonden materiaal                                                         1m1

   12,5 meter bewerkt uit latere blokken                                            13m1

   Totaal bewerkt                                                                            100m1

                  

   Resultaat:

   Over te dragen archiefdeel:                                                                   42 m1

   Te vernietigen en op vernietigingslijsten geplaatst:                               31 m1

   Direct vernietigd wegens 3-dubbel of documentatie van anderen          3 m1

   Van blok 1990-1999 verplaatst naar eerder blok 1919-1989:                 5 m1

   Van blok 1990-1999 naar de blokken 2000-2009 en 2010-2019          10 m1

   Na bekijken alsnog weer teruggeplaatst in latere blokken:                     9 m1

   Totaal bewerkt archief Bussum 1990-1999                                     100 m1

 •  Hele toegang