Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV223
Archiefcategorie1.2.7 sociale zorg
ArchieftitelArchief Burgerlijk Armbestuur Laren voorheen Algemeen Armbestuur Laren
PlaatsLaren
Datering1808-1952
Omvang3.5 meter
Statusinventaris
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum

 •  Geschiedenis van de organisatie
  • Het Burgerlijk Armbestuur volgde het Algemeen Armbestuur, opgericht op 3 maart 1819, op 8 augustus 1913 op. Het Burgerlijk Armbestuur zou tot de instelling van een Gemeentelijke Instelling voor Sociale Zaken in juli 1947 haar taken uitvoeren.
   Het Burgerlijk Armbestuur bestond uit vijf leden die werden benoemd, geschorst en ontslagen door de gemeenteraad. De leden hadden zitting in het bestuur voor de duur van vier jaren, een aftredend lid was hernoembaar. Uit de leden van het bestuur werden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester benoemd. Het Burgerlijk Armbestuur vergaderde minstens eenmaal per maand. Jaarlijks moest het Burgerlijk Armbestuur een begroting van inkomsten en uitgaven en rekening en verantwoording overhandigen aan burgemeester en wethouders. Om haar taken te kunnen uitvoeren beschikte het Burgerlijk Armbestuur over een subsidie van de gemeente en andere middelen: rente van belegd kapitaal, opbrengst wekelijkse collecten en losse giften. Het Burgerlijk Armbestuur moest ondersteuning bieden aan armen, werklozen en zieken, zoals bedoeld in artikel 13 van de Armenwet van 18 juli 1912. De ondersteuning vond plaats in de vorm van geld of natura en werd telkens voor de duur van drie maanden toegekend. Tijdens de crisisjaren, 1929-1940, en daaropvolgend de Tweede Wereldoorlog toen het aantal werkelozen steeg en de economie tot een stilstand kwam nam het aantal taken van het Burgerlijk Armbestuur toe.

   In de begrotingen van het Burgerlijk Armbestuur worden de volgende taken beschreven:

   • Kosten ondersteuning (in geld, in natura, met brandstoffen en met kleding en schoeisel)
   • Ondersteuning met losse giften
   • Voorschotten aan behoeftigen
   • Begraven van lijken
   • Uitbesteding van oude lieden in gezinnen of gestichten
   • Uitbesteding kinderen in gestichten
   • Uitbesteding voogdij kinderen in gezinnen
   • Ondersteuning aan doortrekkenden en daklozen (met geld of in natura)
   • Kosten van verpleging van armlastigen in ziekenhuizen en sanatoria
   • Premien Vrijwillige Ouderdomsverzekering
   • Reiskosten voor ondersteunden
   • Arbeidslonen
   • Genees-, heelkundige-, verloskundige behandelingen
   • Genees- en verbandmiddelen
   • Versterkende middelen
   • Kunstledematen, brillen enzovoort
   • Kosten voor hulp in de huishouding
   • Bijdrage in kosten ziekenfondspremie
   • Kosten van de wijkverpleging
   • Kosten uitzending van volwassenen in gezinnen en gestichten
   • Uitzending kinderen naar buiten in gezinnen en gestichten
   • Medicamenten
   • Vervoer van zieken
   • Tandheelkundige hulp en kunstgebitten
   • Premien voor ziekenfondsen
   • Steun aan werkelozen
   • Kerstgaven

   Tijdens de oorlog kwamen er extra taken bij:

   • Steun aan vluchtelingen
   • Steun aan geëvacueerden
   • Tewerkstelling in het buitenland
   Na de oorlog worden de volgende taken toegevoegd: 
   • Kosten wegens ondersteuning van politieke delinquenten en vreemdelingen
   • Geboortegelden
   • Kosten tbc-bestrijding
   • Betaling van ouderdoms- en invaliditeitsrente en ziekengeld
   • Kosten van sociale hulpverlening onder andere beroepsbekwaamheidstesten, spraaklessen en psychiatrisch onderzoek
   • Ondersteuning van geëvacueerden en oorlogslachtoffers
   • Wachtgeld KNIL militairen
 •  Geschiedenis van het archief
  • Het archief werd waarschijnlijk tot de oprichting van een Gemeentelijke Instelling voor Sociale Zaken beheerd door de secretaris van het Burgerlijk Armbestuur voorheen Algemeen Armbestuur.

   Op 9 januari 1946 werd, in opdracht van het Gemeentebestuur Laren, opgedragen aan het Registratuur-bureau der Vereniging van Nederlandsche Gemeenten het archief te bewerken. De dossiers werden vervolgens gevormd en beschreven volgens de Basis Archiefcode, van de orde van het archief van voor 1946 werd tijdens de archiefbewerking in 2014 niets teruggevonden. Ook werd waarschijnlijk volgens de toen geldende regels archiefmateriaal vernietigd. Tijdens de laatste bewerking van het archief, in 2014, is besloten dossiers gevormd rond de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) zoals bijvoorbeeld projecten werkverschaffing te bewaren.

   In het Archief dorps- en gemeentebestuur Laren 1699 – 1924 en in het Archief gemeente Laren 1925 – 1989 bevinden zich dossiers die aanvullende informatie bevatten over het Armbestuur.

 •  Verantwoording van de inventarisatie

  • Er is op 4 december 2014 vernietigd volgens de 'Lijst van voor vernietiging komende stukken in gemeentearchieven 1983'. Voor vernietiging besloeg het archief 3,7 meter, na de selectie en vernietiging bleef 3,5 meter over.

   Metaal en plastic is verwijderd. De stukken zijn omgepakt in zuurvrij materiaal. 

   Het archief is gerubriceerd in de volgende rubrieken: organisatie, middelen en taakuitvoering.


 •  Aanwijzing voor de gebruiker
  • Enkele dossiers zijn niet openbaar in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele, mogelijk nog levende personen.

   De stukken zijn in goede, dus toegankelijke staat.

   Het archief kan worden geciteerd als volgt:


   SAGV223 Archief Burgerlijk Armbestuur Laren voorheen Algemeen Armbestuur Laren. 1913-1947, met daarbij relevante inventarisnummers.

 •  Hele toegang