Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV187
Archiefcategorie1.2.9 wetenschap onderwijs en cultuur
ArchieftitelArchief van het Curatorium van het Gemeentelijk Gymnasium te Hilversum
PlaatsHilversum
Datering1912-1968
Omvang1.4 m
StatusS
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
InventarisPlaatsingslijst van het archief van het Curatorium van het Gemeentelijk Gymnasium te Hilversum, 1912-1968.

 •  Geschiedenis van de archiefvormer
  • 1.1 Oprichting
   Op 12 november 1912 benoemde de raad van de gemeente Hilversum de eerste vijf curatoren van het op te richten gemeentelijk gymnasium: dr. N.P. Kapteyn, mr. A.E. Schouten, mr. Th. M. Verster, mr. P.J. Reymer, prof. J.C. Matthes (voorzitter). Curatoren droegen zelf nieuwe leden voor aan het college van burgemeester en wethouders. Het college bracht vervolgens deze aanbevelingen over aan de raad die de curatoren benoemde.
   (Bron: SAGV020+3744 en SAGV020+3729)

   1.2 Taken
   Het curatorium stelde een verordening op die op 19 augustus 1913 door de raad werd vastgesteld. Hierin werd o.a. vastgelegd hoe het onderwijs praktisch vorm zou krijgen, welke rechten en plichten de rector had en hoeveel vakanties het schooljaar zou tellen, maar ook de taken en werking van het curatorium. Zo zouden de curatoren zich onder andere bezig moeten houden met de nadere regeling van de schooluren, de nauwkeurige duur van de vakanties, het toezicht op de toelating van leerlingen en de toelatingsexamens en het besluiten tot bevorderen van leerlingen tot een hogere klas. Curatoren droegen ook kandidaten voor ter vervulling van vacatures. Volgens de Verordening voor het Gymnasium te Hilversum d.d. 19 augustus 1913 werd aan het curatorium opgedragen, 'onverminderd de bevoegdheden en verplichtingen, Curatoren door de Wet toegekend':
   - het houden van toezicht op het behoorlijk gebruik van de schoollokalen, de schoolmeubelen, de leermiddelen en in het algemeen alles wat met het onderwijs op het gymnasium in verband staat;
   - het zich voortdurend en nauwkeurig op de hoogte houden van het onderwijs aan het gymnasium gegeven;
   - het indienen van zulke voorstellen aan Burgemeester en Wethouders en aan de Raad als het belang van het onderwijs en van de leerlingen eist;
   - het geven van advies aan Burgemeester en Wethouders of aan de Raad;
   - het inlichten van de Inspecteur van de gymnasia, zodra deze hierom vraagt
   De Curatoren vergaderden in principe om de drie maanden, maar als er zich iets dringends voordeed, kon er eerder een vergadering belegd worden.
   (Bron: "Verordening voor het Gymnasium te Hilversum", inv.nr. SAGV020+3729)

   1.3 Opheffing
   Met de invoering van de Mammoetwet in 1968 kwam er een einde aan het curatorium. Na het opheffen van het curatorium ontstond een nieuw bij wet verplicht orgaan, de oudercommissie.
   (Bron: "...ut semper sit in flore; Honderd jaar Gemeentelijke Gymnasium Hilversum 1913-2013", door I. van der Vlis (2013))
 •  Geschiedenis van het archief
  • Het archief is in 1991 overgebracht door de gemeente Hilversum en geplaatst in de archiefbewaarplaats van het Streekarchief.
 •  Verantwoording van de inventarisatie
  • Het archief van het curatorium bestaat voor een groot deel uit correspondentie, notulen van vergaderingen en stukken betreffende personeel. Daarnaast bevinden zich enkele dossiers in het archief met een specifiek onderwerp. Op de dossiers en op de dozen waren summiere opschriften geschreven. De oorspronkelijke ordening is aangehouden bij de inventarisatie. In de correspondentiedossiers bevinden zich stukken van zeer uiteenlopende aard, waaronder bijvoorbeeld ook jaarverslagen. Alles waar het curatorium zich mee bezig hield is erin terug te vinden. Vanwege het relatief geringe aantal dossiers met een specifiek onderwerp, is er geen inventaris maar een plaatsingslijst gemaakt.

   Er is niets vernietigd uit het archief, behalve dubbelen. Op dossiers over personeel en leerlingen is een openbaarheidsbeperking gelegd van 75 jaar na de datum van het jongste stuk.

   Alle dossiers zijn omgepakt in ofwel zuurvrije omslagen ofwel zuurvrije hechtmappen. Metaal en plastic is verwijderd.

 •  Aanwijzingen voor de gebruiker
  • Het archief is niet volledig openbaar. Op de inventarisnummers 25 tot en met 36 en inventarisnummer 40 zit een openbaarheidsbeperking van 75 jaar na datum van het jongste stuk. Deze dossiers kunnen slechts ingezien worden met toestemming van de archivaris en na ondertekening van een verklaring ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

   De stukken zijn in goede, dus toegankelijke staat.

   Het archief kan worden geciteerd als volgt: SAGV187 Archief van het Curatorium van het Gemeentelijk Gymnasium, 1912-1968 Of verkort: SAGV187, met daarbij relevante inventarisnummers.
 •  Hele toegang