Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV188
Archiefcategorie1.2.9 wetenschap onderwijs en cultuur
ArchieftitelArchief van de Stichting Gemeentelijk Studiefonds Hilversum
PlaatsHilversum
Datering1921-1961
Omvang0.05 m
StatusS
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
InventarisInventaris van het archief van de Stichting Gemeentelijk Studiefonds Hilversum, 1921-1961.

 •  Geschiedenis van de organisatie
  •  Instelling van het fonds en samenstelling van het bestuur
   • Op 20 juli 1920 besloot de gemeenteraad tot het in het leven roepen van de stichting 'Het Gemeentelijk Studiefonds'. De verordening op de stichting van het fonds werd gewijzigd bij raadsbesluiten van 3 januari 1961, 7 maart 1961 en 14 juli 1966, onder meer in verband met de inwerkingtreding van de Wet op de Stichtingen, van 31 mei 1956, herzien bij de wet van 10 juli 1963. De oorspronkelijke verordening wordt als stichtingsbrief beschouwd.

    Het Gemeentelijk Studiefonds werd gesubsidieerd door de gemeente. Het bestuur moest dan ook elk jaar verantwoording afleggen tegenover de gemeenteraad. Het bestuur van het fonds bestond uit 5 leden. De voorzitter was een lid van het college van burgemeester en wethouders. De overige 4 leden werden benoemd door de gemeenteraad voor een periode van 4 jaar. Het bestuur wees één van hun leden als secretaris aan voor de duur van 2 jaar. De eerst benoemde vier leden van het bestuur waren de rector van het Gymnasium, de rector van het Lyceum, de leider van de beroepskeuze en een raadslid, de heer Brouwer.

    (Bron: SAGV020+3803)
  •  Doel van de stichting
   • De stichting had ten doel studiebeurzen beschikbaar te stellen voor de studie aan inrichtingen van hoger, middelbaar en technisch onderwijs. Het bestuur verstrekte studiebeurzen uit het fonds aan leerlingen die daarvoor in aanmerking kwamen. Daarbij werd dan de verwachting uitgesproken dat zij of hun ouders de lening terug zouden betalen zodra zij daartoe in staat waren. Er waren een aantal voorwaarden waaraan de aanvrager van de beurs moest voldoen:
    -    De aanvrager moest tenminste 5 jaar in Hilversum wonen op het tijdstip van aanvragen;
    -    De aanvrager moest ‘een goeden aanleg en veel vlijt tonen’;
    -    De financiële omstandigheden moesten zodanig zijn dat de aanvrager niet zijn studie uit andere middelen zou kunnen bekostigen.
    (Bron: SAGV020+3803)

  •  Wijzigingen van de verordening
   • Met de wijziging van de verordening op 3 januari 1961 werd de naam veranderd in ‘Stichting Studiefonds Gemeente Hilversum’. Ook werd een artikel toegevoegd waardoor het überhaupt mogelijk werd wijzigingen in de statuten door te voeren. Daarvoor konden geen wijzigingen aangebracht worden omdat daartoe geen mogelijkheid geboden werd in de statuten. Met de inwerkingtreding van de Wet op de Stichtingen uit 1956 werd dit principe voor stichtingen wettelijk vastgelegd; stichtingen konden slechts wijzigingen aanbrengen als hun statuten daartoe de mogelijkheid boden. Voor onder anderen gemeentelijke stichtingen echter werd een uitzondering gemaakt. Zij konden wel wijzigen ook al stond dat niet in de statuten.
    Op 7 maart werden nieuwe wijzigingen doorgevoerd die te maken hadden met de voorwaarden voor toekenning en de terugbetalingsregeling. Met de gewijzigde Wet op de Stichtingen uit 1963 verviel de uitzonderingspositie van gemeenten. Gemeentelijke stichtingen moesten nu ook aan de eisen van de Wet op de Stichtingen voldoen. Dat hield in:
    -    De stichtingsakte moest notarieel worden verleden;
    -    De stichtingsakte moest aan bepaalde eisen voldoen;
    -    De stichting werd ingeschreven in een openbaar centraal register.
    De stichtingsakte werd notarieel gepasseerd op 12 augustus 1966.
    (Bron: SAGV160+B2452)

    Tussen 1973 en 1977 ontving het studiefonds tijdelijk geen subsidie. In 1977 werd de subsidiëring hervat. In deze periode kon men overigens wel doorgaan met verstrekken van beurzen omdat er veel afgelost werd. In 1977 werd de administratieve verwerking anders opgezet. De afdeling onderwijs van de gemeente Hilversum zou zich bezighouden met de administratieve verwerking van de voorschotverlening en aflossing. Een medewerker van deze afdeling werd secretaris-penningmeester.  (Bron: SAGV160+C1805).

  •  Opheffing van het fonds
   • Met ingang van 1 januari 1985 stopte de gemeente de subsidiëring. Dit betekende niet het einde van het studiefonds. Eind jaren ’90 werd het fonds opgeheven. De gemeente vond het niet meer haar taak om studiebeurzen te verstrekken. Inmiddels bestond ook de (landelijke) Informatiseringsbank al (de huidige Dienst Uitvoering Onderwijs). In 1994 werd al besloten om het fonds op te heffen. In 1999 werd pas een brief gestuurd aan een nog overgebleven lid van de stichting die al lang niet meer actief was, met het verzoek mee te werken aan de feitelijke opheffing van de stichting.

    (Bron: Archief Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Hilversum, 1990-2005, inv.nr. 803)
 •  Geschiedenis van het archief
  • Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek heeft het archief van het Gemeentelijk Studiefonds Hilversum in beheer omdat het een gemeentelijk fonds betreft. In 1989 werd het archief overgebracht naar het Streekarchief.
 •  Verantwoording van de inventarisatie
  • Samenstelling en ordening archief
   Het archief bestaat uit twee notulenboeken en enkele overige stukken. Dit zijn voornamelijk begeleidende brieven. Ook al kunnen deze vernietigd worden, is ervoor gekozen om ze te bewaren omdat er verder niets bewaard is gebleven van dit archief.

   De stukken zijn zuurvrij verpakt.

   Periode archief
   Het archief begint bij de notulen van de installatievergadering op 28 januari 1921. Het laatst aangetroffen stuk dateert van 1961.   Het fonds werd pas eind jaren ’90 opgeheven. Ook in het archief van het gemeentebestuur Hilversum 1940-1989 zijn slechts enkele dossiers aangetroffen over het studiefonds.
 •  Aanwijzingen voor de gebruiker
  • Het archief is volledig openbaar. De stukken zijn in goede, dus toegankelijke staat.

   Het archief kan worden geciteerd als volgt: SAGV188 Archief van de Stichting Gemeentelijke Studiefonds Hilversum, 1921-1961.
   Of verkort: SAGV188, met daarbij relevante inventarisnummers.
 •  Hele toegang