Archief Gooi en Vechtstreek

Detail Archief

Detail Archief

BestandsnummerSAGV166
Archiefcategorie1.2.4 openbare werken en ruimtelijke ordening
ArchieftitelArchief van de afdeling Bouwkunde van de dienst Publieke Werken / dienst RVM van de gemeente Hilversum
PlaatsHilversum
Datering1955-1989
Overige opmerkingenHet archief is geheel vernietigd – zie de toegang.
ArchiefdienstStreekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum
InventarisInventaris van het archief van de afdeling Bouwkunde van de dienst Publieke Werken / dienst RVM van de gemeente Hilversum, 1955-1989.

 •  Geschiedenis van de archiefvormer
  • De afdeling bouwkunde maakte onderdeel uit van de dienst Publieke Werken tot 1982 en vanaf 1982 van de dienst Ruimtelijke ordening,verkeer en milieu. Uit een organisatieschema van 1956 blijkt dat de afdeling toen al bestond. In 1982 nam het college een principebesluit tot het omvormen van de afdeling bouwkunde tot een bouwkundige adviesdiscipline. Deze adviesdiscipline die bestond uit twee medewerkers werd ondergebracht in de dienst Ruimtelijke ordening, verkeer en milieu (SAGV168.11, inv.nr. 297). Uit een organisatieschema van 1987 blijkt dat bouwkunde, bestaande uit slechts 2 medewerkers, direct onder de dienst Ruimtelijke ordening, verkeer en milieu viel (SAGV168.11, inv.nr. 256).

   In het Rapport informatieverschaffing werkzaamheden afdeling bouwkunde van de dienst publieke werken d.d. 22 november 1978 van W.H.M.Jongmans (SAGV168.1, inv.nr. 2035) worden de werkzaamheden van de afdeling opgesomd:

   1.            algemene advisering. Informatieverschaffing aan de raad, college, diensten en afdelingen van de gemeente Hilversum in die fasen dat nog niet aan concrete voorbereiding van bouwprojecten is begonnen. Om een verantwoord advies te kunnen uitbrengen zullen veelal schetsen en kostenramingen worden gemaakt. Ook moet overleg plaatsvinden met verschillende afdelingen en diensten over de haalbaarheid van gevraagde projecten met het oog op bestemmingsplannen etc. Daarnaast brengt de afdeling bouwkunde advies uit ten behoeve van het investeringsprogramma alsmede heeft zij een adviserende taak met betrekking tot noodzakelijke nieuwbouw,verbouw of uitbreiding van de gemeentelijke gebouwen en scholen.

   2.            voorbereiding van bouwprojecten. Voorlopig ontwerp (opstellen van of meewerken aan het programma van eisen, onderzoek van het beschikbare terrein (o.a. rooilijnen,bebouwingsvoorschriften, grondonderzoek enz.), maken van schetstekeningen,opstellen van een zeer globale kostenraming), het definitief ontwerp (uitwerken van schetstekeningen nodig voor het maken van bestektekeningen, het ontwerpen en berekenen van beton- en staalconstructies en intern en extern overleg met de betrokken instanties), bestektekeningen, het bestek, de definitieve begroting, informatie en advies over aanbesteding en gunning, uitwerking van werktekeningen.

   3.            technische, financiële en coördinerende begeleiding tijdens de bouw.

 •  Geschiedenis van het archief
  • Het archief is bij opheffing van de dienst Ruimtelijke inrichting, Verkeer en Milieu in 1989 overgebracht naar het Streekarchief.
 •  Verantwoording van de inventarisatie
  • In het archief bevonden zich stukken die hier niet in thuishoren. Het gaat om de volgende dossiers:
   • Werkdossiers van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
   • Financiële verslagen, begrotingen 1968-1979 en jaarverslagen 1955-1967 van het woningbedrijf
   In totaal ging het om 2 dozen. Deze zijn bij het archief van de dienst Bouw- en Woningtoezicht gevoegd.

   Eén doos bevatte bestek en tekeningen in behandeling bij de opzichter, afdeling Bouwkunde, voor het Roland Holst College aan de Jonkerweg 31, 1991. Deze stukken zijn waarschijnlijk vernietigbaar maar zijn ter controle naar de afdeling Informatiebeheer gestuurd. De overige dossiers zijn vernietigd op enkele stukken na. De dossiers zijn vernietigd op basis van de volgende twee vernietigingscategorieën:
   3.3.2 2. Stichting, aanleg, verbetering, restauratie,wijziging, regeling van de bestemming van en bijkomende voorzieningen aan gebouwen, werken, terreinen en wegen, installaties, apparatuur en machines; Bescheiden overbodig voor de kennis der zaak en/of rechten en plichten.
   2.17 Tekeningen. Tekeningen vormen bescheiden waarvan uitsluitend de oorspronkelijke bij de besluitvorming en/of realisering gediend hebben exemplaren, veelal als zodanig gewaarmerkt, bewaard blijven of vernietigd worden met de overige bescheiden van de zaak waartoe zij behoren. Detailtekeningen, overbodig voor de kennis van de zaak

   Voor de te vernietigen stukken is een proces-verbaal van vernietiging gemaakt op 31 maart 2014. Er is een check gedaan of de stukken al in het archief van de dienst Publieke Werken zaten, voor zover ze bewaard zouden moeten worden. Van een aantal te bewaren stukken is vastgesteld dat deze zich niet in het archief van Publieke Werken noch in het secretarie-archief bevonden. Deze stukken zijn alsnog aan het archief Publieke Werken gemeente Hilversum 1885-1982 toegevoegd.